Tjänster:
 • Allmän säkerhet
 • Omvärldsanalys, bevakning av riskländer och t.ex djurrättsrörelser
 • Expatriate security, rådgivning och planering för personal stationerad i riskländer
 • Event security, rådgivning inom säkerhet och sekretessområdet i samband med och inför planering av seminarier och konferenser
 • Riskanalyser, riskbedömningar inom säkerhetsområdet
 • Skyddsnivåbedömningar utifrån ett säkerhetsperspektiv
 • Sekretesshantering, rådgivning och planering
 • Personsäkerhet, rådgivning och planering
 • Screening av personal inför nyanställningar
 • Utredningsarbete
 • Formulering av policy's, rutiner och instruktioner
 • Allmän rådgivning, information och utbildning
Informationssäkerhet:
 • Hot och riskbedömningar
 • Sekretesshantering, rådgivning och planering
 • Förebyggande säkerhetsarbete
 • övervakning av företagets nättrafik
 • Formulering av policy's, rutiner och instruktioner
 • Allmän rådgivning, information och utbildning
Teknisk säkerhet:
 • Specificering och projektering av säkerhetstekniska installationer
 • Drift och underhållsschema för säkerhetstekniska installationer
 • Rådgivning avseende låsinstallationer, schemaläggning av låssystem
 • Upprättande av behörighetsadministrativa schema
 • Allmän rådgivning, information och utbildning
Bevakning:
 • Underlag för bevakningsupphandling
 • Upprättande av rondschema
 • Instruktioner och rutiner för larmhantering, receptionsarbete mm.
 • Kontroll av utförda bevakningstjänster
 • Allmän rådgivning, information och utbildning